Navigation
Opće  odredbe

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije NAVALIA kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije NAVALIA.


Nalogodavac

Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Ugovora o nalogu.


Ponuda

Ponuda Agencije NAVALIA sadrži podatke o nekretninama i nalogodavcima u pisanoj formi.  Agencija NAVALIA zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka od strane nalogodavca ili promjene uvjeta prodaje koji nisu agenciji predani u pisanoj formi,  te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa) ne obavijestivši Agenciju NAVALIA.

Ponude i obavijesti Agencije NAVALIA primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. 
Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija NAVALIA ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.


Obveze agencije Navalia

 1. sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tzv. Ekskluzivni);

2.  upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine; 

3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine; 

4. upozoriti nalogodavca na pravne i fizičke nedostatke nekretnine; 

5. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija; 

6. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju kupoprodajnog ugovora (ugovora o zamjeni ili sl.), najmu ili zakupu nekretnine. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s nalogodavcem radi sklapanja pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina;

7. posrednik je dužan tražiti priliku za sklapanje ugovora pažnjom dobrog privrednika i povezati nalogodavca s trećom osobom zainteresiranom za sklapanje ugovora. Posrednik se obvezuje posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ukoliko tako ugovori s nalogodavcem;

8.  čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;

9.  ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane

10. sukladno dogovoru s nalogodavcem  Agencija NAVALIA će za nalogodavca   ishoditi projektnu dokumentaciju za Rješenje o uvjetima građenja, Rješenje o izvedenom stanju, Rješenje o formiranju građ. čestice, sve u suradnji s provjerenim projektantima, geodetima, odvjetnicima, ako je tako izričito ugovoreno;

11. prema ovim uvjetima Agencija NAVALIA je dovela nalogodavca u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

 - neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
-  organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; 
-  nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine;

-  nalogodavcu prezentirao u uredu podatke o nekretnini npr. njezinu lokaciju, podatke o vlasništvu i dr.


Obveze Nalogodavca

OBVEZE NALOGODAVCA (prodavatelja, kupca, najmodavca, zakupodavca)

Nalogodavac se obvezao:

1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom NAVALIA, u pisanom obliku, standardni ili isključivi ugovor (tzv. ekskluzivni); 
2. Obavijestiti Agenciju NAVALIA o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
3.  Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.  Ako je nalogodavac pravna osoba, predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe; 
4.  Osigurati Agenciji NAVALIA i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine uz prisutnost/pratnju djelatnika Agencije;

5.  Pismenim putem obavijestiti Agenciju NAVALIA o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine; 
6.  Nadoknaditi Agenciji NAVALIA troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja; 
7.  Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi Agenciji NAVALIA sve troškove učinjene tijekom posredovanja, kao i sve troškove suda, odvjetnika, te sudskih pristojbi;

8.  Ukoliko nalogodavac sam nađe osobu i sklopi pravni posao, dužan je u roku od 8 (osam) dana pismenim ili usmenim putem obavijestiti posrednika o sklapanju pravnog posla posredovane nekretnine, te navesti ime osobe s kojom je sklopio pravni posao.


Ostvarivanje prava na naknadu


Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke naknade (provizije) u trenutku sklapanja pravnog posla za koji je posredovao između Nalogodavca i treće osobe.

Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom ili s članovima njezine obitelji iako nisu izričito navedeni na Ugovoru o posredovanju.

U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja, te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.

Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishođenje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.

Agencija NAVALIA može ugovoriti naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke tj. troškove. 
Nalogodavac je dužan platiti naknadu Agenciji NAVALIA i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. 
Agencija NAVALIA ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.


Iznos naknade

 
KUPNJA 
Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija NAVALIA od strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. 


PRODAJA 
Provizija Agencije NAVALIA iznosi 3% plus PDV od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. 
Kod nalogodavaca s kojim Agencija NAVALIA ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru. 

ZAMJENA 
Provizija Agencije NAVALIA iznosi 2% ( PDV nije uključen u cijenu) i naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom. 

NAJAM/ZAKUP 
Kod Ugovora o najmu/zakupu Agencija NAVALIA od najmodavca/zakupodavca, najmoprimca/zakupoprimca, naplaćuje 100% cijene jednog mjesečnog najma bez obzira na koji rok je najam ugovoren.


Prestanak Ugovora

Nalogodavci mogu odustati od Ugovora o posredovanju prije isteka ugovorenog roka samo iz opravdanih razloga.

Nalogodavac se obvezuje u slučaju odustajanja Agenciji NAVALIA naknaditi sve troškove koje je ista imala u vezi s predmetnim poslom koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke provizije iz Ugovora.

Ako u roku od jedne godine od prestanka Ugovora o posredovanju nalogodavac zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom ga je u vezu dovela Agencija NAVALIA dužan je Agenciji NAVALIA platiti cjelokupno ugovorenu proviziju.

Ova obveza se odnosi na sve osobe koje su u krvnoj, prijateljskoj, bračnoj, vanbračnoj ili drugoj vezi s osobom koja je od strane Agencije NAVALIA bila dovedena u vezu s nalogodavcem ili s  posredovanom nekretninom.


Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i Agencije NAVALIA proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. 
Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.